Jest nam ogromnie miło poinformować wszystkich, że nasze Przedszkole otrzymało Certyfikat Jakości „Partnerskie Przedszkole".

Partnerskie Przedszkole CO TO ZA TYTUŁ?
Wyciąg z aktu powołania kapituły tytułu „Partnerskie Przedszkole”:

USTANAWIA SIĘ TYTUŁ:  „PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE”

O uzyskanie tytułu ubiegać się mogą przedszkola, które stworzą najlepsze warunki rozwoju małych dzieci i prawdziwie partnerskie kontakty z:

·         rodzicami i opiekunami swoich wychowanków;

·         wszystkimi zatrudnionymi, zarówno nauczycielami, jak i całym personelem przedszkola;

·         szkołami podstawowymi, w których rozpoczynają naukę absolwenci przedszkola;

·         samorządem terytorialnym;

·         organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji małych dzieci;

·         z przedstawicielami środków przekazu.”

 
PO CO USTANAWIAMY CERTYFIKAT:

 1. Po to, aby przedszkola mogły podnosić swoją jakość w sposób dostosowany do specyfiki ich działania.
 2. Po to, aby promować najlepsze przedszkola służące rozwojowi dzieci.
 3. Po to, aby dać satysfakcję nauczycielom, rodzicom, dyrektorom, dzieciom, tworzyć okazję do wielkiego święta w przedszkolu.
 4. Po to, aby propagować piękną ideę partnerstwa.

      Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie w roku szkolnym 2013 przystąpiło również do starań o uzyskanie  Ogólnopolskiego Certyfikatu Jakości.  Aby go zdobyć, musieliśmy osiągnąć i udokumentować wyznaczone standardy  w następujących obszarach: DZIECKO, ROZWÓJ, PROGRAMY, MARKETING, KOMUNIKACJA.

Pragnęliśmy uzyskać ten zaszczytny tytuł i dołożyć starań, by on naprawdę wiele znaczył. Aby rodzice z pełnym spokojem decydowali się na posłanie dziecka do naszej placówki argumentując:

 

”PARTNERSKIE – ZNACZY DOBRE!”

Dziś mamy poczucie wielkiej satysfakcji, gdyż nasza praca została bardzo wysoko oceniona przez Kapitułę. Tytuł „Partnerskie Przedszkole” znaczy najlepsze Przedszkole. Zapewniamy, że nie spoczniemy na laurach, lecz nadal będziemy podnosić jakość swojej pracy, gdyż – jak stwierdził E. Deming – „Nigdy nie jest tak dobrze, by nie mogło być lepiej”.

 

Pani dyrektor Jolanta Krzak,  składa serdeczne podziękowanie wszystkim nauczycielom pracownikom, rodzicom, instytucjom wspierającym, za wspaniałą pracę, wielkie zaangażowanie w życie Przedszkola, serdeczny stosunek dla dzieci, życzliwość, otwartość  i pomysłowość, która doprowadziła do uzyskania przez przedszkole certyfikatu jakości
w edukacji „Partnerskie Przedszkole”. Wszystkim dzieciom życzymy  wspaniałych zabaw, samych uśmiechów na buźkach oraz miłych przygód doznawanych każdego dnia podczas poznawania i odkrywania tajemnic „
PARTNERSKIEGO PRZEDSZKOLA".

Wiele pracy wymagało przygotowanie wszystkich działań Przedszkola. Nasz trud służyć będzie stwarzaniu jak najlepszych warunków rozwoju Państwa dzieci. Tylko wspólne działania personelu przedszkola i rodziców mogą przyczynić się do osiągnięcia sukcesu.

Zachęcamy Państwa do wspólnych działań, których celem jest stwarzanie najlepszych szans rozwoju wszystkich dzieci. Przyniesie to satysfakcję i dumę wszystkim dorosłym, a co najważniejsze przyczyni się do stworzenia najlepszych warunków rozwoju dzieci. Warunkiem zdobycia i utrzymania certyfikatu jest przestrzeganie kodeksu "Partnerskiego Przedszkola":

 1. Kadra Przedszkola wyraża wolę współpracy z rodzicami, aby wspólnie tworzyć najlepsze warunki rozwoju dzieci.
 2. Staramy się poznać oczekiwania rodziców. Są one dla nas wskazówką jak organizować pracę naszego Przedszkola. Zadowolenie dzieci i rodziców jest miarą jakości naszej pracy.
 3. Uważnie słuchamy informacji rodziców o potrzebach ich dzieci i o warunkach, jakie najlepiej będą sprzyjały rozwojowi naszych wychowanków.
 4. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Realizujemy program wychowawczy zgodny z wartościami uznawanymi w rodzinach naszych wychowanków i akceptowanych przez ich rodziców
 5. W trakcie naszej pracy poznajemy naszych wychowanków. Rzetelnie i obiektywnie informujemy rodziców o postępach dzieci. Przekazujemy informacje o ich sukcesach.
 6. Jesteśmy uprzejmi, życzliwi i delikatni. Wiemy jak głęboko rodzice przeżywają sukcesy i porażki swych dzieci.
 7. Uwagi rodziców są dla nas cenną wskazówką do dalszej pracy.
 8. Partnerstwo w naszym przedszkolu jest zasadą współdziałania ze wszystkimi.

9.      Wszystko co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować nauczyłem się w przedszkolu...  Tam się nauczyłem, że trzeba dzielić wszystko, postępować uczciwie, nie bić innych... jeść ciepłe maślane bułeczki i popijać zimnym mlekiem, prowadzić zrównoważone życie...  trochę się nauczyć i trochę myśleć, malować i rysować, i śpiewać, i tańczyć i bawić się...  i codziennie trochę pracować, po południu zdrzemnąć się..."

                                                                                     Robert Fulghum


 

 

  Partnerskie Przedszkole

Partnerskie Przedszkole” to program dla wychowania przedszkolnego tworzący procedurę zapewnienia jakości. Opracowany na wniosek środowiska przedszkolnego: wizytatorów, dyrektorów, ekspertów, doradców pod kierunkiem minister Ireny Dzieżgowskiej i Mirelli Nawrot – dyrektora Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „Partner”  w Zabrzu. W ustalaniu procedury „Partnerskiego Przedszkola”   wykorzystano m.in. szkockie standardy zapewniania jakości pracy przedszkoli.


          Certyfikat „Partnerskie Przedszkole” ustanowiony został w celu:
- zachęcenia do podnoszenia jakości pracy przedszkoli, promowania najlepszych przedszkoli,
- dostarczenia satysfakcji dzieciom, nauczycielom, rodzicom i dyrektorom, propagowania pięknej idei partnerstwa; partnerstwo rozumiane jest tu jako wartość:
- dla rozwoju dziecka:  – jest sposobem traktowania rówieśników, uczy empatii, tolerancji, prowadzi do umiejętności efektywnego współdziałania z innymi,
- dla doskonalenia procesu wychowawczego – niezbędne jest partnerskie współdziałanie dorosłych, zwłaszcza rodziców, nauczycieli, personelu obsługowego
- dla efektywnego przebiegu procesu wychowawczego-dydaktycznego

i opiekuńczego – konieczne jest współdziałanie wszystkich zatrudnionych                    w przedszkolu
- dla sprawnego zarządzania i motywowania ludzi – dyrektor musi być
liderem w partnerski sposób traktujący swój personel
-  dla demokratycznego zarządzania oświatą  –  konieczne są partnerskie
stosunki ze środowiskiem lokalnym.


Zgodnie z powyższym o uzyskanie tytułu „Partnerskie Przedszkole” ubiegać się mogą przedszkola publiczne i niepubliczne, które tworzą najlepsze warunki rozwoju małych dzieci i prawdziwie partnerskie kontakty z:
- rodzicami i opiekunami swoich wychowanków,
- wszystkimi zatrudnionymi, zarówno z nauczycielami, jak i całym personelem przedszkola,
- szkołami podstawowymi, w których rozpoczynają naukę absolwenci przedszkola,
- samorządem terytorialnym,
organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji małych dzieci,
- przedstawicielami środków przekazu.  

          

Tytuł i certyfikat „Partnerskie Przedszkole” mogą uzyskać                    przedszkola, które udokumentują wysoki poziom swych usług     w co najmniej czterech z sześciu poniższych obszarów działania: DZIECKO, ROZWÓJ, PROGRAMY, MARKETING, KOMUNIKACJA, ZASOBY


            Przystąpienie do programu „Partnerskie Przedszkole” traktujemy jako szansę na promocję naszej placówki w kraju, wykazując wysoką jakość oferowanych usług, a nade wszystko stworzenie naszym wychowankom jak najlepszych warunków rozwoju w atmosferze partnerskiego współdziałania wszystkich zainteresowanych: dzieci, rodziców, wszystkich pracowników przedszkola, organu prowadzącego i nadzorującego, środowiska.


 

           

 

 

 

 
COFNIJ