Deklaracja dostępności

Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.bip.przedszkole2.gryfino.pl

Data publikacji strony internetowej: 11.06.2009 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.07.2015 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.
Niezgodności z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
  Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie)
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów "word" (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej (schematy organizacyjne).
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
W serwisie internetowym https://www.bip.przedszkole2.gryfino.pl można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych odpowiednich dla używanej przeglądarki.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu.
  Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, składaniem wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądaniem zapewnienia dostępności prosimy o kontakt z Przedszkolem Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie, e-mail przedszkolenr2@gryfino.pl, tel. 91 416 29 25
Osobą do kontaktu jest:
- Dyrektor Przedszkola Jolanta Krzak, e-mail przedszkolenr2@gryfino.pl, tel. 91 416 29 25
- Anna Koszuta, e-mail uszatekgryfino@wp.pl, tel. 91 416 22 85

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.
Żądanie takie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu,
 • formę żądanej informacji, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie ma siedzibę w dwóch budynkach:

 • Budynek przy ul. Krzywoustego 5,
 • Budynek przy ul. Sprzymierzonych 5.
Budynek: Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie przy ul. Krzywoustego 5

Do budynku prowadzą cztery wejścia:

Wejście od ul. Krzywoustego:
 • do wejścia z poziomu gruntu prowadzą schody,
 • wejście przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników, rodziców i dzieci z grupy Misie,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
Wejście od ul. Krzywoustego:
 • do wejścia z poziomu gruntu prowadzą schody na pierwsze piętro, w celu dojścia grupy Przyjaciele Misia Uszatka trzeba pokonać schody,
 • wejście przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników, rodziców i dzieci z grupy Przyjaciele Misia Uszatka,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Wejście od ul. Słowiańskiej:
 • do wejścia prowadzą schody,
 • wejście przeznaczone jest dla pracowników, rodziców, dzieci z grup: Pajacyki, Pieski, Motylki, Misiaczki oraz dla interesantów
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Wejście od ul. Słowiańskiej:
 • do wejścia z poziomu gruntu prowadzi podjazd,
 • wejście przeznaczone jest dla pracowników, rodziców i dzieci z grupy Kaczuszki oraz dla osób niepełnosprawnych,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Dla osób z dysfunkcjami ruchu uniemożliwiającymi pokonanie schodów dostępny jest podjazd znajdujący się przy wejściu od ul. Słowiańskiej zapewniający dostęp tylko do pierwszej kondygnacji.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych - brak.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braile'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek: Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 5
Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Sprzymierzonych. Do wejścia od ul. Sprzymierzonych 5 prowadzą schody.
Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Dla osób na wózkach dostępne jest wejście od placu zabaw, zapewniający dostęp tylko do pierwszej kondygnacji.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braile'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 
 
COFNIJ