Sprawozdanie z realizacji Ogólnopolskiego Programu

autorstwa: Ireny Dzierzgowskiej

                                                                   Mireli Nawrot

 

,,Optymiści lepiej się uczą, są zdrowsi, więcej zarabiają, zakładają długotrwałe  i szczęśliwe małżeństwa,

utrzymują więź ze swoimi dziećmi, a nawet dłużej żyją”

Alan Loy Mc Ginnis

Wg założeń programu wspólnym celem nauczycieli, rodziców  i całego personelu jest wychowanie dzieci, aby przejawiały zachowania konstruktywne, były życzliwe, przyjazne dla otoczenia, żyły zgodnie, były chętne do pomocy, współpracy, były tolerancyjne, wrażliwe na krzywdę ludzką, zaangażowane we wszystko to, co wzmacnia szczęście każdego człowieka. Optymistyczne dzieci to szczęśliwi przyszli obywatele naszego kraju. Celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania   i talenty.

OPTYMISTYCZNE  PRZEDSZKOLE

Kolor czerwony - najcieplejszy, to wychowanie. Dzieci są życzliwe, uprzejme, zaradne...      
                                                                                                  
* Opracowanie (przy udziale rodziców)  Programu Wychowawczego Przedszkola.
* Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola, opartej na Ogólnopolskim Programie Optymistyczne Przedszkole.                                                                                                  
*Opracowanie  Kodeksu obowiązującego przedszkolaków, rodziców, wszystkich pracowników przedszkola oraz wyeksponowanie go do wiadomości zainteresowanym.                                                                                            
* Przeprowadzenie na terenie Przedszkola Ogólnopolskiej Akcji "Góra Grosza", odesłanie zebranych pieniędzy do organizatorów.
* Realizacja programu profilaktycznego (program zaprezentowany i zatwierdzony przez rodziców).
* Opracowanie i wdrożenie Programu adaptacyjnego pt. „ Z radością  do przedszkola”, wysyłanie listów do dzieci nowo przyjętych,  rozprowadzenie wśród rodziców broszury "Idę do przedszkola" oraz ankiety informacyjnej o dziecku.
* Organizowanie w grupach zajęć "Moje prawa i obowiązki ", wspólne opracowanie  Kodeksów  grupowych.
* Realizacja programów "Kubusiowi Przyjaciele Natury" (uzyskanie certyfikatu)  , „Czyste powietrze wokół nas” (program przedszkolnej  edukacji antynikotynowej), Przyjaciele Zippiego” (międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci przedszkolnych).  
* Działalność koła TPD – pomoc materialna naszym przedszkolakom (finansowanie posiłków, paczki świąteczne, zakup odzieży).

Kolor pomarańczowy - inteligencje wielorakie. Przedszkole diagnozuje inteligencję dzieci, jest urządzone w sposób, który wspiera różnorodne zainteresowania. 
                                                                                   
*Szkolenie dla nauczycieli i rodziców  pt. „Teoria inteligencji wielorakich”.
* Gazetki  i broszura dla rodziców pt. "Teoria inteligencji wielorakich".
* „ Obserwacje talentów dzieci" – wypełnienie ankiet przez rodziców.                                                                     
* Mapy inteligencji dzieci – diagnoza wspólnie z  i  przy udziale rodziców.                                                                
* Optymistyczne kąciki zainteresowań, m. in.:
Kącik małego artysty, Mały konstruktor, Kącik Badacza, Kącik przyrodniczy ,Kącik  plastyczny,  Kącik teatralny, Świat bajek, Kącik  naukowca, Kącik sportowy.  

Kolor żółty - sukces każdego dziecka. Przedszkole dostrzega sukcesy każdego dziecka, wzmacnia je i omawia z rodzicami.           
           
* P
osiadanie przez każde dziecko PASZPORTU DO KARIERY.  Podczas  „Pasowania  na Przedszkolaka" każdy  otrzymuje taki  własny "dokument". Jest to książeczka z imieniem i nazwiskiem dziecka, do której wklejane są obrazki, które symbolizują posiadane  umiejętności przedszkolaka.
* Wyposażanie sal w pomoce dydaktyczne zgodnie z zainteresowaniami dzieci.
*Udział dzieci w ogólnopolskich konkursach plastycznych (z dużymi osiągnięciami) organizowanych przez miesięcznik "Bliżej Przedszkola" i innych (zgodnie z dostępnymi ofertami).                                                                                                  
* Udział w festiwalach piosenki przedszkolnej organizowanych na terenie naszej Gminy.                 
* Udział w Spartakiadach Sportowych (letnich i zimowych).

Kolor zielony - coraz wyższy poziom umiejętności. Przedszkole umiejętnie ocenia osiągnięcia dzieci.   
      
* Opracowanie i wdrożenie Karty obserwacji dziecka 3-letniego.
* Wprowadzenie karty obserwacji i oceny umiejętności dziecka 6-letniego.
* Opracowanie i wypełnianie kart obserwacji dziecka 4-letniego i 5-letniego.
* Badanie poziomu optymizmu dzieci 3,-4,-5,-6-letnich.

Kolor niebieski - optymistyczni rodzice. Przedszkole prowadzi Klub Optymistycznych Rodziców.

* Zapoznanie rodziców z celami i zadaniami Ogólnopolskiego Programu Optymistyczne Przedszkole na zebraniach grupowych (wrzesień).
* Udział rodziców w  "Klubie optymistycznych Rodziców".                                                                                  
* Opracowanie Kodeksu Optymistycznych Rodziców.
* Organizowanie  zebrań grupowych z rodzicami (omawianie talentów i zainteresowań dzieci, omawianie wyników  obserwacji i diagnozy).
* Systematyczne prowadzenie „Optymistycznej”  ściennej gazetki  dla rodziców w przedszkolu (każda grupa).
* Gazetka dla rodziców pt. „Uszatkowe Wieści",  oraz dodatku „ OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE".                                                                                                                                 
* Udział w piknikach pt. „Optymistyczna rodzinka”.
*  Organizowanie zajęć otwartych  z udziałem rodziców w grupach przedszkolnych (i przedszkolnych).
* Udział rodziców w dekorowaniu sal przedszkolnych i z okazji zbliżających się Świąt, spotkania opłatkowe.
* Aktywny udział  w Teatrze Optymistycznych Rodziców – występ z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek.
* Pomoc rodziców w pracach remontowych na terenie przedszkola.

Kolor granatowy - optymistyczny personel. Przedszkole dba o stały rozwój personelu. Wszyscy dorośli przestrzegają wspólnie uzgodnionych zasad optymistycznego postępowania.                     
       

* Rada Pedagogiczna szkoleniowa przeprowadzona metodami aktywnymi pt. „Talenty  i zdolności  przedszkolaków”.                                                                                                              
* Uwzględnienie w rocznym planie pracy przedszkola realizacji Ogólnopolskiego Programu Optymistyczne Przedszkole.
* Spotkania zespołów zadaniowych, ewaluacja wyników przeprowadzonych działań; omawianie efektów, formułowanie wniosków, wymiana doświadczeń oraz pomysłów pomiędzy nauczycielami.
*Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia na terenie przedszkola z udziałem trenera nt. "Inteligencji wielorakich".                                                                                                           
* Udział nauczycieli przedszkola w Zjazdach Optymistycznego Przedszkola (VIII, IX, X).              
* Udział nauczycieli Przedszkola w konkursach organizowanych przez Optymistyczne Przedszkola (Poster, Herb, Dzień Życzliwości, Gazetka, Innowacyjny pomysł).                                    
* Powstanie „Chóru Optymistycznego personelu”.  

Kolor fioletowy - promocja. Przedszkole profesjonalnie prowadzi działania z zakresu promocji placówki,  przedszkole często publikuje swoje osiągnięcia w prasie.         
                                                  
 *Opracowanie planu pracy przez zespół ds. promocji.                                                                                   
*Opracowanie nowej strony internetowej Przedszkola,  prowadzenie na stronie internetowej aktualności z życia Przedszkola.
* Wysyłanie przez nauczycielki artykułów do gryfińskich gazet, ukazuje się wiele artykułów           
* Wykonanie kartek wraz z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla "Przyjaciół przedszkola" (roznoszenie kartek przez dzieci).                                                                                    
* Wykonywanie  kartek świątecznych przez dzieci dla Firmy, która objęła patronat nad naszym przedszkolem, firma wysyła kartki do swoich kontrahentów w całej Europie.                       
* Opracowanie folderu/biuletynu promującego Przedszkole.                                                                  
 * Zamieszczanie informacji promujących przedszkole na stronie internetowej Gryfina pt. „Wrota Gryfina”.

Efekty pracy

z  OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMEM OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE:

 

Dzieci:

-  „wszystkie cech optymistów są dziś przedszkolakom bliskie”  -  cieszą się własnymi marzeniami i nie załamują się niepowodzeniami

- ufają  ludziom, lubią ich i są lubiane

-  uczą się chętnie i szybko, mają szerokie zainteresowania i wiele talentów

-  potrafią radzić sobie w różnych sytuacjach

- są pełne inicjatywy, pomysłów, samodzielne, radosne i twórcze

- potrafią odróżnić dobro od zła, mają wiele empatii

- potrafią współczuć

- są przyjaźnie nastawione do wszystkich koleżanek i kolegów

- mają poczucie pewności i wiary we własne możliwości

- potrafią współpracować, nie rywalizują

- posiadają optymistyczne cechy charakteru takie jak: dobroć, życzliwość, prawdomówność, odwagę, opanowanie, spokój itp.

- wierzą w siebie, odnoszą sukcesy i potrafią się z tego cieszyć

- umieją docenić drobne przyjemności

Rodzice:

- są pozytywnie nastawieni do  Koncepcji naszego Optymistycznego  Przedszkola

- są najlepszym wzorcem i sposobem na wychowanie małego optymisty

- wiedzą, że optymistyczni rodzice wychowają zaradne, ufne i pewne siebie dzieci
- potrafią chronić dzieci przed stresem

- potrafią uważnie słuchać swojego dziecka , nie ośmieszają dziecięcych problemów

- wiedzą, że dzieci  mają prawo do beztroskiego, szczęśliwego życia

-  wiedzą, że  życie dzieci powinno być przewidywalne, uporządkowane, pełne ruchu i śmiechu

- potrafią współpracować z Przedszkolem -  doradzają,  proponują, wspomagają

- wiedzą, że atmosfera w domu to niezwykle ważny czynnik kształtujący osobowość dziecka

-  pozwalają dziecku być dzieckiem i nie angażują ich w poważne małżeńskie konflikty

- posiadają wiedzę o  rozwijaniu inteligencji wielorakich u swoich pociech

- opowiadają swojemu dziecku wiele bajek i historii z optymistycznym zakończeniem, układają optymistyczne wiersze, piosenki

- bawią się, rozmawiają i przebywają ze swoim dzieckiem

- są przekonani o  wartości  pracy całego Przedszkola
 

Nauczyciele i personel Przedszkola: 
 

- optymizm  nas cechuje, otwartość, serce czyste”

- kocha życie i z nadzieją patrzy w przyszłość                                                                            
 - systematycznie i planowo podejmuje wszystkie  działania                                                                   
- jest pełen pomysłów, jest kreatywny i twórczy

- nie pociesza dzieci fałszywymi pochwałami, jest zawsze życzliwy i uśmiechnięty

- wie, że wychowanków w przyszłości będzie cechować najwyższy poziom optymizmu

- wie, że dzieci poradzą sobie z każdym problemem
- tworzy każdemu dziecku optymalne warunki rozwojowe i przyjazne środowisko wspomagające rozwój dziecka i wspiera je w drodze do sukcesu na miarę jego możliwości

- docenia nawet drobne sukcesy wszystkich dzieci

- spogląda  z  dystansu na obecne problemy

rozpoczyna każdy dzień pracy w spokojnej, optymistycznej atmosferze

- wierzy w lepsze jutro, w sukces, w to, że niemal każdy błąd można naprawić
-  wykorzystuje „teorię inteligencji wielorakich”,
- wie, że  każde dziecko jest inne i posiada niepowtarzalną „mapę inteligencji”

-  świadomie ( poprzez szkolenia, refleksje) pracują nad doskonaleniem swoich umiejętności wychowawczych
- efektywnie i systematycznie współpracuje z rodzicami
- wie, że
Kiedy śmieje się dziecko - śmieje się cały świat"                                                                            
- wie, że
 „Wszystkie zmiany są na lepsze, tylko na to lepsze trzeba czasami poczekać!"
- podjął decyzję, że w roku szkolnym 2012/2013 rozpocznie pracę z Programem Kraina Dzieci w Europie – bis.

 

                            Opr. Zespół ds. promocji Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie.

    COFNIJ